Lacná dovolenka, dovolenka last minute, first moment dovolenka, CA ANDROMÉDA TOUR Liptovský Mikuláš.

Ochrana osobných údajov

Pri získavaní a uchovávaní Vašich osobných údajov postupujeme v súlade s platnou legislatívou, a to najmä zákonom č. 428/2002 Zbierky zákonov o ochrane osobných údajov v platnom znení, zákonom č. 610/2003 o elektronických komunikáciách v platnom znení a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a príslušných noriem Európskej únie. CA ANDROMÉDA TOUR spracúva osobné údaje svojich klientov za nasledovnými účelmi:

    I.        CA zbiera osobné údaje svojich zákazníkov za účelom predaja služieb cestovného ruchu. Presné a pravdivé údaje sú potrebné pre správne vyplnenie Zmluvy o obstaraní zájazdu, kontrolné orgány (najmä colné orgány), hotelové zariadenia , letecké spoločnosti a ďalších dodávateľov  služieb cestovného ruchu, ako aj pre CK ktoré organizujú konkrétny zájazd. Za pravdivosť údajov zodpovedá klient, za presnosť prepisu údajov zodpovedá CA.

  II.        CA si vytvára vlastnú databázu verných zákazníkov v rámci programu vernostných zliav do budúcnosti.

  1. III.        CA zhromažďuje osobné údaje svojich zákazníkov pre prípad sprostredkovania cestovného poistenia na zájazd.

 IV.        CA zhromažďuje osobné údaje svojich zákazníkov pre svoje marketingové potreby, najmä priameho marketingu.

   V.        CA zhromažďuje osobné údaje svojich klientov pre potreby kontrolných úradov, hlavne pre daňový úrad- až 10 rokov. CA sa zaväzuje poskytnúť osobné údaje svojich klientov kontrolným orgánom len v prípade že sa tieto preukážu riadnym poverením a oprávnením na vykonanie kontroly spracúvania a práce s osobnými údajmi tak ako to určuje zákon. CA sa zaväzuje nezneužívať osobné údaje svojich klientov a pracovať s osobnými údajmi len v takom rozsahu ako jej to povoľuje Zákon o ochrane osobných údajov.

CA spracúva osobné údaje manuálne v Zmluvách o obstaraní zájazdu a digitálne v rámci svojho vlastného evidenčného systému. Zákazník svojím podpisom na zmluve vyjadruje svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre interné potreby CA. Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy o obstaraní zájazdu, v ktorej vystupujú dotknuté osoby buď ako jedna zo zmluvných strán alebo ako účastníci zájazdu, ktorí budú podľa zmluvy služby čerpať. Zákazníci majú právo písomne namietať v CA proti poskytovaniu a využívaniu ich osobných údajov v poštovom styku. V tom prípade im CA vyhovie.CA sa svojím zákazníkom zaväzuje garantovať a zaručovať všetky práva, ktoré majú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení a že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné za účelom sprostredkovania služieb cestovného ruchu.

Nakúpte u nás množstvo last minute dovoleniek alebo výhodných first moment pobytov. Pre aktuálnu ponuku kontaktujte CA Androméda tour so sídlom v Liptovskom Mikuláši.