lacná dovolenka, dovolenka last minute, first moment dovolenka, CA ANDROMÉDA TOUR Liptovský Mikuláš

Všeobecné obchodné podmienky.

 

 

I. Úvod:                  CA ANDROMÉDA TOUR, IČO 46 621 571, sídlom Ondrašovská 184/121, 031 05 Liptovský Mikuláš sa zapodieva predajom zájazdov renomovaných cestovných kancelárií (ďalej len CK) v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka a zákona NR SR č 281/ 2 001 Z.z.  o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Samotné sprostredkovanie predaja zájazdov sa realizuje prostredníctvom  internetu, to znamená že CA je internetovou cestovnou agentúrou.

S jednotlivými  CK má uzatvorenú riadnu zmluvu o predaji zájazdov za províziu z predaja, pričom cena zájazdu predávaného jednotlivými cestovnými kanceláriami je rovnaká, ako cena zájazdu za ktorú predáva zájazd CA Androméda tour. K naším najlepším produktom radíme: lacná dovolenka, dovolenka last minute, first moment dovolenka

CA nevie v momente objednávania zájazdu zákazníkom, či je daný zájazd voľný, alebo obsadený. Potvrdenie nezáväznej objednávky zájazdu je doručené do CA a až po overení dostupnosti vybraného zájazdu u organizátora zájazdu- u konkrétnej CK. CA si vyhradzuje právo po objednávke na opravu prípadných nepresností, ktoré môžu vzniknúť pri ručnom prepisovaní zájazdu do databázy serveru. CA si vyhradzuje právo na chybu publikovaných cien, termínov a ďalších údajov, záväzná pre predávajúceho i kupujúceho je len cena uvedená na platnej cestovnej zmluve.      

II. Definícia jednotlivých pojmov:       

1. Cestovná agentúra: je podnikateľský subjekt poskytujúci služby v zmysle zákona č. 281/2001 Z.  z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

2. Zmluvné podmienky CK : predstavujú zmluvné podmienky, alebo iné zmluvne dojednané ustanovenia, ktorými sa riadi poskytovanie zájazdov jednotlivých cestovných kancelárií.

3. Nezáväzná objednávka: je online formulár ktorý klient zasiela CA ANDROMÉDA TOUR po vyhľadaní konkrétneho zájazdu. V nezáväznej objednávke je potrebné zadávať pravdivé informácie tak aby CA ANDROMÉDA TOUR vedela vypracovať cenovú kalkuláciu.  Pokiaľ nezáväzná objednávka obsahuje všetky náležitosti potrebné k vytvoreniu cenovej kalkulácie zájazdu, tak CA túto kalkuláciu vykoná a zašle klientovi na posúdenie. Táto cenová kalkulácia nie je pre Objednávateľa ani pre sprostredkovateľskú CA ANDROMÉDA TOUR záväzná. CA ANDROMÉDA TOUR si vyhradzuje právo na zmenu konečnej ceny. Cena sa môže zmeniť, a to i v závislosti na cene letenky a povinných príplatkov (letiskových a bezpečnostných poplatkov, palivového príplatku, a pod.). O zmene ceny je CA ANDROMÉDA TOUR povinná Objednávateľa pravdivo informovať. Konečná a záväzná cena zájazdu je presne zadaná v Zmluve o obstaraní zájazdu.

4. Klient:  je osoba, ktorá prejaví záujem o využitie služieb poskytovaných CA ANDROMÉDA TOUR prostredníctvom Portálu www.andromedatour.sk

5. Objednávateľ: je osoba, ktorá s cestovnou kanceláriou uzavrie zmluvu o obstaraní zájazdu prostredníctvom sprostredkovateľskej CA ANDROMÉDA TOUR, alebo osoba, v ktorej prospech sa zmluva uzatvorila, alebo osoba, na ktorú sa zájazd v súlade so Zmluvou o obstaraní zájazdu previedol.

 

6. Zmluva o obstaraní zájazdu: je zmluva uzavretá medzi Objednávateľom a CK prostredníctvom sprostredkovateľskej CA ANDROMÉDA TOUR obsahujúca dojednanie práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní a čerpaní dohodnutých služieb. Podpisom Zmluvy o obstaraní zájazdu sa organizátor zájazdu- teda CK zaväzuje Objednávateľovi obstarať zájazd a Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu za zájazd. V prípade úspešnej rezervácie u  konkrétnej CK ktorá jednotlivé zájazdy organizuje sa Klientovi zasiela Zmluva o Obstaraní zájazdu s pokynmi na vyplnenie jednotlivých údajov, podpisov a číslom účtu na ktorý je nutné zaslať zálohu za zájazd, alebo plnú cenu zájazdu v závislosti od konkrétnych platových podmienok konkrétnej CK. Všetky údaje uvedené v Zmluve o obstaraní zájazdu musia byť pravdivé a zodpovedať skutočnému stavu veci. Klient je povinný v prípade záujmu o kúpu zájazdu poslať podpísanú cestovnú zmluvu vrátane dokladu o prevedenej platbe výhradne do CA, ak nie je osobitne dohodnuté ináč medzi Klientom a CA ANDROMÉDA TOUR. Súčasťou Zmluvy o obstaraní zájazdu sú všetky doklady a informácie a to hlavne zmluvné podmienky CK, všeobecné informácie a písomné pokyny – podrobnejšie informácie o zájazde, pobyte, alebo objednaných službách a sú Klientovi  doručené prostredníctvom konkrétnej CK alebo prostredníctvom CA ANDROMÉDA TOUR. Na základe týchto informácií  Klient  uzatvorí Zmluvu o obstaraní zájazdu. Termíny pre platbu zálohy, alebo doplatku sú pre zákazníka záväzné a CA nie je zodpovedná za následky oneskorenej platby.  Okamihom podpisu Zmluvy o obstaraní zájazdu sa z Klienta stáva Objednávateľ a vzniká zmluvný vzťah medzi Objednávateľom zájazdu a organizátorom zájazdu- teda konkrétnej CK ktorý sa v plnom rozsahu riadi zmluvnými podmienkami uvedenými v Zmluve o obstaraní zájazdu. Objednávateľ svojím podpisom potvrdzuje že uvedeným podmienkami plne porozumel a súhlasí s nimi v ich plnom znení. Zmluvné strany prehlasujú, že spôsob uzatvorenia Zmluvy o obstaraní zájazdu tak, ako je obsiahnutý v týchto obchodných podmienkach, je realizovaný s ich vzájomným súhlasom, platne zakladá práva a povinnosti pre obe zmluvné strany a takúto formu uzatvorenia zmluvy považujú za vhodnú v zmysle príslušnej právnej úpravy. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ zodpovedá za uvedenie nepresných alebo klamlivých údajov pri realizácii rezervačného procesu, a v takom prípade nevzniká povinnosť poskytnutia dojednaných služieb a Objednávateľ zodpovedá za všetku škodu, ktorá môže vzniknúť z uvedeného dôvodu organizátorovi zájazdu a CA ANDROMÉDA TOUR. CA zodpovedá za správny prepis osobných údajov Objednávateľa do Zmluvy o obstaraní zájazdu a nesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nesprávnym prepisom všetkým účastníkom zmluvného vzťahu ktorí by boli poškodení. Za poskytnutie zájazdu v zmysle uzatvorenia Zmluvy o obstaraní zájazdu zodpovedá výlučne organizátor zájazdu, teda konkrétna CK ktorá zájazd organizuje.

III. Platba:

postup pri zakúpení  zájazdu prebieha spravidla tak, že zákazník zaplatí 50% zálohy z celkovej ceny zájazdu a najneskôr1 mesiac pred odjazdom zaplatí doplatok do plnej ceny a to na účet CA ak nie je osobitne dohodnuté ináč. Zájazdy typu Last minute a zájazdy objednávané menej, ako jeden kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu, hradí klient jednorázovo v plnej výške uvedenej ceny na účet CA, alebo priamo na účet príslušnej CK a to v prípade, kedy môže hroziť oneskorenie s platbou. Zákazník si ako doklad o platbe ponechá výpis z účtu, prípadne doklad o zaplatení vydaný bankou, alebo poštou. Cestovné poistenie nie je zahrnuté v základnej cene zájazdu. Zájazd možno obstarať bez cestovného poistenia. Letecké spoločnosti si vyhradzujú právo na zmenu výšky palivového príplatku, v prípade navýšenia týchto poplatkov sa postupuje podľa pokynov uvedených v podmienkach Zmluvy o obstaraní zájazdu. 

IV. Storno objednávky:

Klient môže spravidla zájazd stornovať bez poplatku až do chvíle zloženia zálohy alebo podpisu zmluvy. Storno musí byť vykonané výhradne písomnou formou s podpisom klienta a odoslané na adresu CA. Storno podmienky sa riadia storno podmienkami príslušnej CK, u ktorej bol zájazd rezervovaný a zaplatený. CA si sama žiadne storno poplatky neúčtuje.

V. Reklamácie:

CA ako sprostredkovateľ nezodpovedá za služby CK ktorá organizuje konkrétny zájazd, je však nápomocná pri riešení prípadných reklamácií. V prípade že chce klient podať reklamáciu k zájazdu, odporúčame zaslať písomnú žiadosť o reklamáciu a pripojiť tzv. reklamačný protokol z miesta pobytu najlepšie potvrdený delegátom CK, fotografie, atď. na adresu CA ANDROMÉDA TOUR, Ondrašovská 184/ 121, Liptovský Mikuláš 031 05.  CA  ako sprostredkovateľ zájazdu bude nasledovať pokyny príslušnej CK, ktorá je povinná sa k nej vyjadriť v zákonom stanovenej lehote.

VI. Spracovanie osobných údajov:

Zmluvné strany berú na vedomie, že niektoré údaje poskytnuté v rámci rezervačného procesu, sú údajmi osobnej povahy v zmysle zák. č. 428/2002 o ochrane osobných údajov a Objednávateľ realizáciou rezervačného procesu ako aj uzavretím Zmluvy o obstaraní zájazdu udeľuje súhlas CA so spracovaním osobných údajov za účelom zabezpečenia a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb a plnenia zákonných povinností, a to na dobu potrebnú k zabezpečeniu práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi Objednávateľom, CA a CK ktorá organizuje zájazd, vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným partnerom CA, ako aj konkrétnej CK ktorá organizuje zájazd a cezhraničného toku osobných údajov do krajiny podľa uzavretej Zmluvy o obstaraní zájazdu za účelom zabezpečenia jej naplnenia. Súhlas so získavaním a spracovaním osobných údajov je daný aj pre potreby marketingových aktivít CA a CK ktorá organizuje zájazd po dobu realizácie týchto aktivít.

Tento súhlas je udelený aj v mene všetkých účastníkov zájazdu, a to na základe zákona, alebo ich písomného súhlasu.

Odvolanie daného súhlasu je možné po predchádzajúcej vzájomnej dohode alebo na základe písomnej žiadosti Objednávateľa.

VII. Účinnosť:

Účinnosť Všeobecných obchodných podmienok CA Androméda tour vzniká od 1.5. 2 012 a sú záväzné pre tak pre CA ako aj pre Objednávateľa / ov. Podpisom Zmluvy o obstaraní zájazdu Objednávateľ potvrdzuje že týmto obchodným podmienkam porozumel a akceptuje ich.

Využite výhodné možnosti nákupu lacných Last minute dovoleniek alebo výhodných First moment zájazdov. Pre aktuálnu ponuku kontaktujte CA Androméda tour so sídlom v Liptovskom Mikuláši..